Regulamin

Regulamin I.Definicje:


Grupa OLX - Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61- 872, Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, kapitał zakładowy 1.510.000 złotych, NIP: 7792433421.


2. Partner:

Listę partnerów dostępna pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/12HfyIa2g7PecGafu-eQp65VOQVWvcVoRH7gys48_gu8/edit


3. Opiekun klienta - wyspecjalizowany podmiot weryfikujący dane Usługobiorcy i jego oczekiwania co do propozycji finansowania, doradzający Usługobiorcy w wyborze propozycji Kredytodawców.


4. Ekspert finansowy - wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego, tj.:


1) NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000324689, posiadająca numer NIP: 5252286547,


2) mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365126, posiadająca NIP: 7251903631,


3) EXPANDER ADVISORS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287188, posiadająca numer NIP 521-345-12-55.


5. Usługa - usługa świadczona przez Grupę OLX we współpracy z Partnerem polegająca na udostępnianiu Usługobiorcom narzędzi umożliwiających porównywanie propozycji kredytowych Kredytodawców, w szczególności poprzez udostępnienie kalkulatorów zdolności kredytowej, kalkulatorów wysokości raty kredytowej i innych narzędzi wspomagających proces kredytowania.


6. OTODOM Finanse lub Serwis - oznacza serwis internetowy utrzymywany w domenie finanse.otodom.pl prowadzony przez spółkę Grupa OLX sp. z o.o.


7. Usługobiorca – osoba, która korzysta z Serwisu, w tym z Usługi, w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.


8. Regulamin - niniejszy regulamin, który reguluje zasady świadczenia usługi OTODOM Finanse, zasady korzystania z Serwisu jak również prawa i obowiązki Usługobiorców.


9. Kredytodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej, która udziela kredytu.


10. Usługa Kontakt z Ekspertem - usługa polegająca na zamówieniu kontaktu i wsparcia Eksperta finansowego, w ramach której Usługobiorca zostaje skojarzony z Ekspertem finansowym, w tym zebraniu i przekazaniu między Usługobiorcą a Ekspertem finansowym danych związanych z poszukiwanym finansowaniem.


II. Postanowienia ogólne


1.Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia przez Grupę OLX usług drogą elektroniczną.Grupa OLX świadczy Usługęwe współpracy z Partnerem, na podstawie pozyskanych przez Partnera propozycji kredytowania. W ramach Serwisu możliwe jest: 

a) przeglądanie zawartości Serwisu

b) Korzystanie z Usługi;

c) zamówienie Usługi Kontaktu z Ekspertem.


2) Usługa oraz Usługa Kontaktu z Ekspertem świadczona jest w ramach Serwisu nieodpłatnie.


5) Treści publikowane w Serwisie, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Grupy OLX, Partnera, Kredytodawców, Ekspertów Finansowych lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Grupy OLX, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.


6) Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

b) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;

c) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

d) w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0, a aplikacja Otodom powinna być pobrana z oficjalnego sklepu (np. App Store lub Google Play). Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.


7) GrupaOLX nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera, Eksperta Finansowego lub Kredytodawcy, w tym w szczególności za:

a) treść propozycji poszczególnych Kredytodawców,

b) sposób wykonania zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Kredytodawcą Umowy.


8) Grupa OLX nie jest instytucją bankową ani podmiotem uprawnionym do udzielania kredytów i nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a Kredytodawcą. Zawarcie umowy z Kredytodawcą odbywa się poza Serwisem, bez pośrednictwa Grupy OLX i zależy od spełnienia warunków otrzymania finansowania odpowiednich dla danegoKredytodawcy.


9) Grupa OLX dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu,Grupa OLX zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu związane z jego aktualizacją, naprawą bądź konserwacją.


III. Świadczenie usług


1) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


2) Do korzystania z Serwisu uprawniona jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.


3) Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Usługobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Usługobiorcy.


4) Korzystanie z Usługi lub Usługi Kontaktu z Ekspertem nie wymaga przejścia procesu rejestracji i utworzenia konta. Dla wykonania Usługi lub Usługi Kontaktu z Ekspertem wymagane może być podanie danych osobowych, które jest dobrowolne jednakże niezbędne do świadczenia tych usług.


5) Za pomocą dedykowanych funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, Usługobiorca może skorzystać z Usługi Kontakt z Ekspertem.


6) W ramach Usługi Kontakt z Ekspertem przekazane przez Usługobiorcę w tym zakresie dane zostaną udostępnione do wybranego dla Usługobiorcy Eksperta finansowego, który w ramach swojej działalności zajmuje się pośrednictwem w procesie pozyskiwania finansowania nieruchomości.


7) Zgłoszenie chęci skorzystania z Usługi Kontakt z Ekspertem za pomocą dedykowanych funkcjonalności w Serwisie, skutkować będzie próbą podjęcia przez Opiekuna finansowego kontaktu telefonicznego z Usługobiorcą na numer telefonu podany przez niego w formularzu kontaktowym. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za problemy dostawców usług telekomunikacyjnych jak również niemożność skontaktowania się z Usługobiorcą z przyczyn nie leżących po stronie Grupy OLX.


8) Ekspert finansowy jest podmiotem niezależnym od Grupy OLX i jest odrębnym podmiotem świadczącym usługi na rzecz Usługobiorcy, działającym na jego zlecenie. Ekspert finansowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi.


9) Usługa Kontakt z Ekspertem świadczona przez Grupę OLX jest bezpłatna dla Usługobiorcy, a jej zamówienienie jest równoznaczne z zawarciem umowy o produkt finansowy, a także nie zobowiązuje Usługobiorcy do zawarcia takiej umowy.


10) Rozmowy telefoniczne Usługobiorcy z Opiekunem klienta mogą być rejestrowane, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany na początku rozmowy telefonicznej. Jeżeli Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie rozmowy lub jej nagrywanie rozmowa telefoniczna jest przerywana a nagranie z rozmowy niezwłocznie usuwane.


11) W rozmowie telefonicznej Usługobiorcy z Opiekunem klienta, Opiekun klienta ma możliwość zebrania od Usługobiorcy dodatkowych danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi Kontaktu z Ekspertem.


12) Grupa OLX przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, osób działających w imieniuUsługobiorcy zgodnie z postanowieniami klauzuli informacyjnej.


13) Zabronione jest wykorzystywanie botów i innych narzędzi informatycznych lubprogramistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych), w tym narzędzi:

a. generujących lub mogących generować zwiększony ruch w Serwisie, w szczególności multiplikujących liczbę odwiedzin na stronach internetowych Serwisu, powodujących nadmierne obciążenie systemów informatycznych,

b. stanowiących złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy) lub mogących służyć do infekowania zasobów lub infrastruktury informatycznej Grupy OLX lub Partnera złośliwym oprogramowaniem (w tym wirusami),

c. służących do przeprowadzania cyber-ataków (w tym ataków sieciowych, a w szczególności ataków DDoS),podczas korzystania z Serwisu, w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również w celu skorzystania z Serwisu.


IV. Reklamacje


1) W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Usługobiorca może nieodpłatnie złożyć reklamację dotyczącą niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę OLX usług świadczonych na podstawie Regulaminu.


2) Reklamację można złożyć za drogą elektroniczną na adres e-mail: finanse@otodom.pl


3) Reklamacja powinna zawierać co najmniej: adres e-mail Usługobiorcy oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Usługobiorcy związane ze składanąreklamacją.


4) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji,Grupa OLX zwróci się do Usługobiorcy o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Grupę OLX, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.


5) Grupa OLX rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 4 powyżej. Odpowiedź


Grupy OLX w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail chyba, że Usługobiorca zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.


V. Postanowienia końcowe


1) Grupa OLX zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:

a. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany w zakresie odpłatności Usługi;

b. o każdej zmianie Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez zamieszczenieinformacji na stronie Serwisu. Ponadto Usługobiorca zostanie poinformowanydrogą elektroniczną;

c. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Grupę OLX, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawapowszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;

d. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Usługobiorcazwiązanych z nabytymi Usługami.


2) Grupa OLX może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu,o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jejdotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,

b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dlacyberbezpieczeństwa.


3) W celu rozwoju Serwisu Grupa OLX ma prawo wprowadzenia nowych usług ifunkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dlanabytych praw Usługobiorców.


4)  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawemwłaściwym dla sporów pomiędzy Usługobiorcą a Grupą OLX jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.


5) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę OLX w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.