Regulamin

Regulamin I.Definicje:


1. Grupa OLX - Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61- 872, Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, kapitał zakładowy 1.000.100 złotych, NIP: 7792433421.


2. Partner:

NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000324689, posiadającą numer NIP: 5252286547, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł


Obido Eksperci Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000828749, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP: 6793196514


3. Opiekun klienta - wyspecjalizowany podmiot weryfikujący dane Usługobiorcy i jego oczekiwania co do propozycji finansowania, doradzający Usługobiorcy w wyborze propozycji Kredytodawców.


4. Ekspert finansowy - wyspecjalizowany podmiot, doradzający i pośredniczący w pozyskiwaniu finansowania nieruchomości.


5. OTODOM Finanse lub Usługa - usługa świadczona przez Grupę OLX we współpracy z Partnerem polegająca na udostępnianiu Usługobiorcom narzędzi umożliwiających porównywanie propozycji kredytowych Kredytodawców, w szczególności poprzez udostępnienie kalkulatorów zdolności kredytowej, kalkulatorów wysokości raty kredytowej i innych narzędzi wspomagających proces kredytowania.


6. Serwis - oznacza serwis internetowy utrzymywany w domenie finanse.otodom.pl prowadzony przez spółkę Grupa OLX sp. z o.o.


7. Usługobiorca – osoba, która korzysta z Serwisu, w tym z Usługi, w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.


8. Regulamin - niniejszy regulamin, który reguluje zasady świadczenia usługi OTODOM Finanse, zasady korzystania z Serwisu jak również prawa i obowiązki Usługobiorców.


9. Kredytodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej, która udziela kredytu.


II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi OTODOM Finanse w ramach Serwisu, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na udostępnianiu Usługobiorcom narzędzi umożliwiających porównywanie propozycji kredytowych Kredytodawców, w szczególności takich jak kalkulator zdolności kredytowej, kalkulator wysokości raty kredytowej oraz innych narzędzi wspomagających proces kredytowania.


2. Grupa OLX świadczy usługi opisane w ust. 1 powyżej we współpracy z Partnerem, na podstawie pozyskanych przez Partnera propozycji kredytowania.


3. W ramach Serwisu możliwe jest:

a. przeglądanie zawartości Serwisu;

b. porównywanie informacji w tym cen i kosztów dotyczących poszczególnych propozycji finansowania;

c. obliczenie zdolności kredytowej Usługobiorcy;

d. zamówienie kontaktu z Opiekunem klienta,

e. zamówienie kontaktu i uzyskanie wsparcia w procesie finansowania w zakresiewybranej propozycji przez Eksperta finansowego.


4. Usługa świadczona jest w ramach Serwisu nieodpłatnie.


5. Treści publikowane w Serwisie, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzneoraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Grupy OLX, Partnera, Kredytodawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Grupy OLX, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.


6. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:

a. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

b. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;

c. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

d. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0, a aplikacja Otodom powinna być pobrana z oficjalnego sklepu (np. App Store lub Google Play). Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.


7. Grupa Kredytodawców, w szczególności za:


OLX nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera lub treść propozycji poszczególnych Kredytodawców,sposób wykonania zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Kredytodawcą Umowy.


8. Grupa OLX nie jest instytucją bankową ani podmiotem uprawnionym do udzielania kredytów i nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a Kredytodawcą. Zawarcie umowy z Kredytodawcą odbywa się poza Serwisem, bez pośrednictwa Grupy OLX i zależy od spełnienia warunków otrzymania finansowania odpowiednich dla danego Kredytodawcy.


9. Grupa OLX dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu.Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu,


Grupa OLX zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, związane z jego aktualizacją, naprawą bądź konserwacją.


III. Świadczenie Usługi


1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Do korzystania z Serwisu uprawniona jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tychpodmiotów.


3. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Usługobiorcy będącego osobąprawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Usługobiorcy.


4. Korzystanie z Usługi nie wymaga przejścia procesu rejestracji i utworzenia konta. Dla wykonania Usługi wymagane może być podanie danych osobowych, które jest dobrowolne jednakże niezbędne do świadczenia Usługi.


5. Usługobiorca ma możliwość zamówienia kontaktu z Opiekunem klienta w celu ustalenia, na jakie produkty finansowe wyraża zapotrzebowanie, dokładnego wskazania swoich preferencji kredytowych oraz przedstawienia mu przez Opiekuna finansowego dostosowanej do swoich potrzeb propozycji finansowania danego Kredytobiorcy.


6. Zamówienie przez Usługobiorcę kontaktu z Opiekunem klienta odbywa się:

a. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie;

b. lub poprzez uzupełnienie przez Usługobiorcę zamieszczonego w Serwisie kalkulatorazdolności kredytowej wraz z formularzem kontaktowym.


7. Usługobiorca wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy, o którym mowa w ust. 6 pkt

a. i b. powyżej, umożliwia tym samym Grupie OLX przekazanie Ekspertowi finansowemu i potencjalnemu Kredytodawcy danych niezbędnych dla przedstawienia propozycji finansowania.


8. Zamówienie kontaktu z Opiekunem klienta poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 6 pkt a. i b. powyżej, skutkować będzie próbą podjęcia przez Opiekuna finansowego kontaktu telefonicznego z Usługobiorcą na numer telefonu podany przez niego w formularzu kontaktowym. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za problemy dostawców usług telekomunikacyjnych jak również niemożność skontaktowania się z Usługobiorcą z przyczyn nie leżących po stronie Grupy OLX.


9. W trakcie rozmowy z Opiekunem finansowym Usługobiorca może zawnioskować i wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych zebranych w ramach formularza kontaktowego do Eksperta finansowego, który w ramach swojej działalności zajmuje się pośrednictwem w procesie pozyskiwania finansowania od określonego Kredytobiorcy.


10. Ekspert finansowy jest podmiotem niezależnym od Grupy OLX i jest odrębnym podmiotem świadczącym usługi na rzecz Usługobiorcy, działającym na jego zlecenie.


11. Wypełnienie formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 6 powyżej jest bezpłatne dla Usługobiorcy oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o produktfinansowy, a także nie zobowiązuje Usługobiorcy do zawarcia takiej umowy.


12. Rozmowy telefoniczne Usługobiorcy z Opiekunem klienta mogą być rejestrowane, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany na początku rozmowy telefonicznej. Jeżeli Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie rozmowy lub jej nagrywanie rozmowatelefoniczna jest przerywana a nagranie z rozmowy niezwłocznie usuwane.


13. W rozmowie telefonicznej Usługobiorcy z Opiekunem klienta, Opiekun klienta ma możliwość zebrania od Usługobiorcy dodatkowych danych osobowych niezbędnych dowykonania Usługi.


14. Grupa OLX przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, osób działających w imieniuUsługobiorcy zgodnie z postanowieniami klauzuli informacyjnej.


15. Zabronione jest wykorzystywanie botów i innych narzędzi informatycznych lubprogramistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych), w tym narzędzi:

a. generujących lub mogących generować zwiększony ruch w Serwisie, w szczególności multiplikujących liczbę odwiedzin na stronach internetowych Serwisu, powodujących nadmierne obciążenie systemów informatycznych,

b. stanowiących złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy) lub mogących służyć do infekowania zasobów lub infrastruktury informatycznej Grupy OLX lub Partnera złośliwym oprogramowaniem (w tym wirusami),

c. służących do przeprowadzania cyber-ataków (w tym ataków sieciowych, a w szczególności ataków DDoS),podczas korzystania z Serwisu, w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również w celu skorzystania z Serwisu.


IV. Reklamacje


1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Usługobiorca może nieodpłatnie złożyć reklamację dotyczącą niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę OLX usług świadczonych na podstawie Regulaminu.


2. Reklamację można złożyć za drogą elektroniczną na adres e-mail: otodom@speedfin.pl.


3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: adres e-mail Usługobiorcy oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Usługobiorcy związane ze składanąreklamacją.


4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji,Grupa OLX zwróci się do Usługobiorcy o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Grupę OLX, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.


5. Grupa OLX rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 4 powyżej. Odpowiedź


Grupy OLX w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail chyba, że Usługobiorca zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.


V. Postanowienia końcowe


1. Grupa OLX zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:

a. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany w zakresie odpłatności Usługi;

b. o każdej zmianie Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez zamieszczenieinformacji na stronie Serwisu. Ponadto Usługobiorca zostanie poinformowanydrogą elektroniczną;

c. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Grupę OLX, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawapowszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;

d. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Usługobiorcazwiązanych z nabytymi Usługami.


2. Grupa OLX może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu,o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jejdotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,

b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dlacyberbezpieczeństwa.


3. W celu rozwoju Serwisu Grupa OLX ma prawo wprowadzenia nowych usług ifunkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dlanabytych praw Usługobiorców.


4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawemwłaściwym dla sporów pomiędzy Usługobiorcą a Grupą OLX jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.


5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę OLX w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.