Regulamin


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem akcji promocyjnej “Promocja z BIK" (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, kapitał zakładowy: 1 543 000,00 zł (dalej: „Spółka”, “Organizator”), będąca operatorem serwisu otodom.pl dostępnego pod adresem internetowym www.otodom.pl (dalej: „Serwis Otodom”).


2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 01.07.2024 r. od godziny 00:01 do 31.10.2024 r. do godziny 23:59 (dalej: “Okres Promocji”).


3. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.


§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich Użytkowników oraz Gości Serwisu OLX (dalej “Uczestnicy”), którzy w Okresie Promocji skorzystają z Usługi Kontaktu z Ekspertem, o której mowa w pkt. 1.16 Regulaminu Otodom dla użytkowników indywidualnych (https://pomoc.otodom.pl/otodomhelpcenter/s/article/regulamin-dla-u%C5%BCytkownikw-indywidualnych-V17-odo).


2. Uczestnik, który:

a) wypełni formularz w Serwisie Otodom poprzez podanie co najmniej poprawnego numeru telefonu oraz imienia i nazwiska oraz kliknie przycisk “Odbierz kod i zamów rozmowę”, lub


b) przekaże imię i nazwisko oraz poprawny numer telefonu podczas rozmowy na infolinii Organizatora i potwierdzi chęć skorzystania z Akcji promocyjnej (“Infolinia”),


otrzyma kod promocyjny (“Kod promocyjny”) umożliwiający skorzystanie bezpłatnie, przez okres dwóch miesięcy, od dnia wykorzystania Kodu promocyjnego z usługi Status Kredytowy BIK świadczonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (“Status Kredytowy BIK”). Szczegółowe informacje dotyczące Statusu Kredytowego BIK oraz jego aktywacji znajdują się na stronie www.bik.pl/status-kredytowy.


3. Kod promocyjny będzie przesłany przez Organizatora do Uczestnika w wiadomości SMS, na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub na Infolinii. Kod promocyjny składa się z prefixu oraz 6 cyfr lub liter i pozostaje ważny przez 2 miesiące od daty jego otrzymania przez Uczestnika.


4. Wykorzystanie Kodu promocyjnego będzie wymagało utworzenia przez Uczestnika konta na stronie www.bik.pl/status-kredytowy (“Portal BIK”) oraz przejścia procesu weryfikacji tożsamości lub w przypadku posiadania aktywnego konta w Portalu BIK, zalogowania się do tego konta.


5. W przypadku gdy Uczestnik posiada konto w Portalu BIK i ma aktywną ofertę ciągłą, czyli ofertę zawierającą usługę Alerty BIK, to oferta ta nie zostanie przedłużona przy wykorzystaniu Kodu promocyjnego. W takim wypadku Uczestnik nie może domagać się przedłużenia istniejącej oferty.


6. W Akcji promocyjnej można wziąć udział wyłącznie raz (niezależnie od liczby przesłanych formularzy lub zgłoszeń na Infolinii, o których mowa w ust. 2 powyżej).


7. W przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem Kodu promocyjnego przez Uczestnika, Uczestnik powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta BIK https://www.bik.pl/kontakt.


8. Przyznany Uczestnikowi w ramach Akcji promocyjnej Kod promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne.


§ 3 REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej można składać w formie pisemnej na adres: rezygnacje@otodom.pl, listem poleconym na adres: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań lub telefonicznie pod numerem: +48 575 965 101. Proces reklamacyjny jest dla Uczestnika w pełni bezpłatny.


2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Uczestnika związane ze składaną reklamacją.


3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Spółka zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji drogą mailową, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Spółkę, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.


4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W Okresie Promocji, OLX nie będzie dokonywać zmian istotnych warunków promocji na niekorzyść konsumenta. 


2. Spółka uprawniona jest natomiast do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść konsumenta i zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianach dostępna będzie na stronie otodom.pl w sekcji “Warunki współpracy”.


3. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.


4. Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu Otodom. 


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Otodom dla użytkowników indywidualnych.