Regulamin§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem akcji promocyjnej “Promocja z BIK" (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, kapitał zakładowy: 1 510 000,00 zł (dalej: „Spółka”, “Organizator”), będąca operatorem serwisu otodom.pl dostępnego pod adresem internetowym www.otodom.pl (dalej: „Serwis Otodom”).


2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 29.05.2023 r. od godziny 09:00 do 31.08.2023 r. do godziny 23:59 (dalej: “Okres Promocji”).


3. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.


§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich Użytkowników oraz Gości Serwisu OLX (dalej “Uczestnicy”), którzy w Okresie Promocji skorzystają z Usługi Kontaktu z Ekspertem, o której mowa w pkt. 1.16 Regulaminu Otodom dla użytkowników indywidualnych (https://pomoc.otodom.pl/otodomhelpcenter/s/article/regulamin-dla-u%C5%BCytkownikw indywidualnych-V17-odo).


2. Uczestnik, który: a. wypełni formularz w Serwisie Otodom poprzez podanie co najmniej poprawnego numeru telefonu oraz imienia i nazwiska oraz kliknie przycisk “Odbierz kod i zamów rozmowę”, lub b. przekaże imię i nazwisko oraz poprawny numer telefonu podczas rozmowy na infolinii Organizatora i potwierdzi chęć skorzystania z Akcji promocyjnej (“Infolinia”), otrzyma kod promocyjny (“Kod promocyjny”) umożliwiający skorzystanie bezpłatnie, przez okres dwóch miesięcy, od dnia wykorzystania Kodu promocyjnego z usługi Status Kredytowy BIK świadczonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (“Status Kredytowy BIK”). Szczegółowe informacje dotyczące Statusu Kredytowego BIK oraz jego aktywacji znajdują się na stronie www.bik.pl/status-kredytowy.


3. Kod promocyjny będzie przesłany przez Organizatora do Uczestnika w wiadomości SMS, na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub na Infolinii. Kod promocyjny składa się z prefixu oraz 6 cyfr lub liter i pozostaje ważny przez 2 miesiące od daty jego otrzymania przez Uczestnika.


4. Wykorzystanie Kodu promocyjnego będzie wymagało utworzenia przez Uczestnika konta na stronie www.bik.pl/status-kredytowy (“Portal BIK”) oraz przejścia procesu weryfikacji tożsamości lub w przypadku posiadania aktywnego konta w Portalu BIK, zalogowania się do tego konta.


5. W przypadku gdy Uczestnik posiada konto w Portalu BIK i ma aktywną ofertę ciągłą, czyli ofertę zawierającą usługę Alerty BIK, to oferta ta nie zostanie przedłużona przy wykorzystaniu Kodu promocyjnego. W takim wypadku Uczestnik nie może domagać się przedłużenia istniejącej oferty.


6. W przypadku gdy Uczestnik oprócz przekazania danych, o których mowa w ust. 2 lit. a. i b., dodatkowo odbędzie spotkanie stacjonarne z Ekspertem finansowym umówione przez Opiekuna klienta w ramach Usługi kontaktu z Ekspertem w okresie trwania Akcji promocyjnej, otrzyma dodatkowy kod promocyjny (“Kod promocyjny nr 2”) umożliwiający otrzymanie pełnego Raportu BIK. Kod promocyjny nr 2 zostanie przekazany Uczestnikowi podczas spotkania z Ekspertem finansowym poprzez wiadomość SMS. Kod promocyjny nr 2 pozostaje ważny 6 miesięcy od dnia jego otrzymania. 


7. W Akcji promocyjnej można wziąć udział wyłącznie raz (niezależnie od liczby przesłanych formularzy lub zgłoszeń na Infolinii, o których mowa w ust. 2 powyżej). 8. W przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem Kodu promocyjnego oraz Kodu promocyjnego nr 2 przez Uczestnika, Uczestnik powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta BIK https://www.bik.pl/kontakt. 9. Przyznane Uczestnikowi w ramach Akcji promocyjnej Kody promocyjne oraz Kody promocyjne nr 2 nie podlegają wymianie na środki pieniężne. 


§ 3 REKLAMACJE 


1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej można składać w formie pisemnej na adres: rezygnacje@otodom.pl, listem poleconym na adres: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61- 872 Poznań lub telefonicznie pod numerem: +48 575 965 101. Proces reklamacyjny jest dla Uczestnika w pełni bezpłatny. 


2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Uczestnika związane ze składaną reklamacją. 


3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Spółka zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji drogą mailową, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Spółkę, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. § 4 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. W Okresie Promocji, OLX nie będzie dokonywać zmian istotnych warunków promocji na niekorzyść konsumenta. 


2. Spółka uprawniona jest natomiast do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść konsumenta i zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianach dostępna będzie na stronie otodom.pl w sekcji “Warunki współpracy”. 


3. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 


4. Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu Otodom. 


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Otodom dla użytkowników indywidualnych. ZMIANA REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ “Promocja z BIK”


§ 1 

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Akcji Promocyjnej “Promocja z BIK”, Organizator wprowadza poniższe zmiany: 


       1. Postanowienia § 1 ust. 2 Regulaminu otrzymują brzmienie:

       „Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 29.05.2023 r. od godziny 09:00 do 30.11.2023 r. do godziny 23:59 (dalej: „Okres Promocji”).


§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 


§ 3

Niniejszą zmianę Regulaminu opublikowano w dniu 23.08.2023 r. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu 31.08.2023 r. zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2. Regulamin obowiązujący od 01.09.2023 r.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem akcji promocyjnej “Promocja z BIK" (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, kapitał zakładowy: 1 510 000,00 zł (dalej: „Spółka”, “Organizator”), będąca operatorem serwisu otodom.pl dostępnego pod adresem internetowym www.otodom.pl (dalej: „Serwis Otodom”).


2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 29.05.2023 r. od godziny 09:00 do 30.11.2023 r. do godziny 23:59 (dalej: “Okres Promocji”).

3. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.


§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich Użytkowników oraz Gości Serwisu OLX (dalej “Uczestnicy”), którzy w Okresie Promocji skorzystają z Usługi Kontaktu z Ekspertem, o której mowa w pkt. 1.16 Regulaminu Otodom dla użytkowników indywidualnych (https://pomoc.otodom.pl/otodomhelpcenter/s/article/regulamin-dla-u%C5%BCytkownikw indywidualnych-V17-odo).


2. Uczestnik, który: a. wypełni formularz w Serwisie Otodom poprzez podanie co najmniej poprawnego numeru telefonu oraz imienia i nazwiska oraz kliknie przycisk “Odbierz kod i zamów rozmowę”, lub b. przekaże imię i nazwisko oraz poprawny numer telefonu podczas rozmowy na infolinii Organizatora i potwierdzi chęć skorzystania z Akcji promocyjnej (“Infolinia”), otrzyma kod promocyjny (“Kod promocyjny”) umożliwiający skorzystanie bezpłatnie, przez okres dwóch miesięcy, od dnia wykorzystania Kodu promocyjnego z usługi Status Kredytowy BIK świadczonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (“Status Kredytowy BIK”). Szczegółowe informacje dotyczące Statusu Kredytowego BIK oraz jego aktywacji znajdują się na stronie www.bik.pl/status-kredytowy.


3. Kod promocyjny będzie przesłany przez Organizatora do Uczestnika w wiadomości SMS, na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub na Infolinii. Kod promocyjny składa się z prefixu oraz 6 cyfr lub liter i pozostaje ważny przez 2 miesiące od daty jego otrzymania przez Uczestnika.


4. Wykorzystanie Kodu promocyjnego będzie wymagało utworzenia przez Uczestnika konta na stronie www.bik.pl/status-kredytowy (“Portal BIK”) oraz przejścia procesu weryfikacji tożsamości lub w przypadku posiadania aktywnego konta w Portalu BIK, zalogowania się do tego konta.


5. W przypadku gdy Uczestnik posiada konto w Portalu BIK i ma aktywną ofertę ciągłą, czyli ofertę zawierającą usługę Alerty BIK, to oferta ta nie zostanie przedłużona przy wykorzystaniu Kodu promocyjnego. W takim wypadku Uczestnik nie może domagać się przedłużenia istniejącej oferty.


6. W przypadku gdy Uczestnik oprócz przekazania danych, o których mowa w ust. 2 lit. a. i b., dodatkowo odbędzie spotkanie stacjonarne z Ekspertem finansowym umówione przez Opiekuna klienta w ramach Usługi kontaktu z Ekspertem w okresie trwania Akcji promocyjnej, otrzyma dodatkowy kod promocyjny (“Kod promocyjny nr 2”) umożliwiający otrzymanie pełnego Raportu BIK. Kod promocyjny nr 2 zostanie przekazany Uczestnikowi podczas spotkania z Ekspertem finansowym poprzez wiadomość SMS. Kod promocyjny nr 2 pozostaje ważny 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.


7. W Akcji promocyjnej można wziąć udział wyłącznie raz (niezależnie od liczby przesłanych formularzy lub zgłoszeń na Infolinii, o których mowa w ust. 2 powyżej). 8. W przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem Kodu promocyjnego oraz Kodu promocyjnego nr 2 przez Uczestnika, Uczestnik powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta BIK https://www.bik.pl/kontakt. 9. Przyznane Uczestnikowi w ramach Akcji promocyjnej Kody promocyjne oraz Kody promocyjne nr 2 nie podlegają wymianie na środki pieniężne.


§ 3 REKLAMACJE 


1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej można składać w formie pisemnej na adres: rezygnacje@otodom.pl, listem poleconym na adres: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61- 872 Poznań lub telefonicznie pod numerem: +48 575 965 101. Proces reklamacyjny jest dla Uczestnika w pełni bezpłatny. 


2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Uczestnika związane ze składaną reklamacją. 


3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Spółka zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji drogą mailową, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Spółkę, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. § 4 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. W Okresie Promocji, OLX nie będzie dokonywać zmian istotnych warunków promocji na niekorzyść konsumenta. 


2. Spółka uprawniona jest natomiast do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść konsumenta i zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianach dostępna będzie na stronie otodom.pl w sekcji “Warunki współpracy”. 


3. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 


4. Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu Otodom. 


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Otodom dla użytkowników indywidualnych.